SK HU

Stavebný management

Inžiniering

Po celú dobu výstavby a jej prípravy trvajúci zápas o dosiahnutie maxima v plnení požiadaviek stavebníka, projektanta a dodávateľov v priestore vymedzenom legislatívou a účastníkmi stavebného procesu.

Projektový manažment:

managger
 • riadenie projektovej prípravy stavieb
 • legislatívne konanie v stavebnom procese
 • zastupovanie investora, stavebníka
 • plánovanie a harmonogram realizácie stavieb
 • zmluvné zabezpečenia realizácie diela

Riadenie a kontrola priebehu výstavby:

 • riadenie a organizácia stavby od začiatku realizácie po odovzdanie diela
 • koordinácia dodávok a subdodávok
 • kontrola kvality vykonanej práce
 • kontrola nákladov realizácie stavieb
 • dodržiavanie plánovaného postupu prác
 • reporting
attention1

Sprostredkovanie v oblasti stavebníctva:

businessmen26
 • tendre
 • koordinácia
 • sprostredkovanie skúšok a rozborov